درباره ریل آسانسور چه می دانید؟

استفاده از ریل آسانسور با کیفیت پایین چه مشکلاتی میتواند به همراه داشته باشد؟

چنانچه ریل نامرغوب و دارای کیفیت نامطلوب باشد،عمل پاراشوت بدرستی انجام نخواهد پذیرفت؟

در صورتیکه ریل غیر استاندارد در آسانسورها نصب شود،به سایر قطعات نیز لطمه وارد خواهد آمد؟

قیمت ریل فقط یک پانزدهم هزینهء کل آسانسور و قیمت آسانسور یک صدم قیمت سازه میباشد؟!

کمتر کسی از تفاوت ناچیز قیمت بین ریل های مرغوب و نامرغوب اطلاع دارد؟!

اگر تمامی قطعات آسانسور از قبیل نیروی محرکه ، موتور گیربکس ، تابلوی فرمان و ...از نوع درجه یک باشند اما از ریلهای نامرغوب استفاده شده باشدعملکرد آسانسور بهینه و مطلوب نخواهد بود؟

ریل برای آسانسور همانند جاده برای اتومبیل دارای اهمیت و ارزش است و حرکت در جادهء ناهموار و نامطمئن چقدر میتواند به اتومبیل آسیب برساند؟

با در نظر گرفتن جمیع این موارد آیا بهتر نیست بجای انتخاب
ریل آسانسـور غیر استانـدارد و با کیفیـت پایین از ریل های با
کیفیت مرغوب و با اطمیـنان بالا استفاده نمایـیم تا آرامش را
برای خود و ساکنان محترم آپارتمانها به ارمغان آورده باشیم؟

 

 

w w w . s a v e r a g r o u p . i r   

 
Design: Amir Ardehali صفحه اصلی محصولات گالری تماس با ما English